logotyp

Povinně zveřejňované dokumenty

Povinně zveřejňované dokumenty

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení.

1. Oficiální název organizace

Mateřská škola Ostrovec, okres Písek - Příspěvková organizace
Dolní Ostrovec 100
Ostrovec
398 33

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Ostrovec.

Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

ředitelka školy: Jitka Comorková
učitelka: Drahomíra Kozmová
kuchařka, školnice: Iveta Vepřovská

4. Kontaktní spojení

Sídlo:      Dolní Ostrovec 100, Ostrovec 398 33
Telefon:   382 289 107
Mobil:      (+420) 605 053 878 
E-mail:     msostrovec@centrum.cz
Web:        www.msostrovec.topstranky.cz
ID datové schránky: qmn4eg

5. Bankovní spojení, číslo účtu

Česká spořitelna 643155399/0800

6. Identifikační číslo (IČ)

IČ 75001161

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

Školní řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
Provozní řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
Organizační řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
Školní vzdělávací program – v listinné podobě v ředitelně MŠ
Soubor dalších vnitřních směrnic – v listinné podobě v ředitelně MŠ

Ostatní dokumentace školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně MŠ.

9. Žádost o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny mateřské školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Formuláře

Osobně vydává ředitelka mateřské školy v kanceláři v úřední hodiny, popř. ke stažení na webových stránkách MŠ.

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

Stránky Ministerstva školství: msmt.cz
Stránky Ministerstva vnitra:mvcr.cz
Portál veřejné správy ČR: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy – vyhlášky

Vyhlášky MŠMT –msmt.cz/dokumenty/vyhlasky

rvp.cz

15. Licenční smlouvy

Mateřská škola nemá žádné licenční smlouvy

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na vyžádání u ředitelky mateřské školy

 

 

AKTUALITY

Aplikace

Od září 2023 budeme v MŠ využívat novou aplikaci pro komunikaci mezi rodiči a školkou- TWIGSEE.

Výše školného

Od 4.9.2023 byla nastavena nová částka za úplatu předškolního vzdělávání- 150kč / měsíc.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign